OM Sarvasammohinyai Vidmahe Visvajananaya

OM Sarvasammohinyai Vidmahe Visvajananayai Dheemai Tannah Shaktih Prachodayat


OM Sarvasammohinyai Vidmahe Visvajananayai Dheemai Tannah Shaktih Prachodayat
This is the Gayatri of Shakti, Cosmic Power.