OM Vagdevyai Cha Vidnahe Kamarajaya

OM Vagdevyai Cha Vidnahe Kamarajaya Dheemai Tanno Devi Prachodayat


OM Vagdevyai Cha Vidnahe Kamarajaya Dheemai Tanno Devi Prachodayat
This is the Gayatri of Saraswati.