OM Bhaskaraya Vidmahe Mahadyutikaraya

OM Bhaskaraya Vidmahe Mahadyutikaraya Dheemai Tanno Adityah Prachodayat


OM Bhaskaraya Vidmahe Mahadyutikaraya Dheemai Tanno Adityah Prachodayat

This is the Gayatri of Surya, the Sun.