OM Ekadantaya Vidmahe Vakkratundaya Dheemahi, Tanno Danti Prachodayat

OM Ekadantaya Vidmahe Vakkratundaya Dheemahi, Tanno Danti Prachodayat


OM Ekadantaya Vidmahe Vakkratundaya Dheemahi, Tanno Danti Prachodayat

This is the Gayatri of Ganesha.