OM Devakinandanaya Vidnahe Vasudevaya Dheemahi, Tannah Krishnah Prachodayat

OM Devakinandanaya Vidnahe Vasudevaya Dheemahi, Tannah Krishnah Prachodayat


OM Devakinandanaya Vidnahe Vasudevaya Dheemahi, Tannah Krishnah Prachodayat

This is the Gayatri of Krishna.