OM Narayanaya Vidmahe Vasudevaya

OM Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dheemahi, Tanno Vishnuh Prachodayat


OM Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dheemahi, Tanno Vishnuh Prachodayat

This is the Gayatri of Vishnu.