OM Gurudevaya Vidmahe parabrahmane Dheemai Tanno Guru Prachodayat

OM Gurudevaya Vidmahe parabrahmane Dheemai Tanno Guru Prachodayat


OM Gurudevaya Vidmahe parabrahmane Dheemai Tanno Guru Prachodayat

This is the Gayatri of the Guru.